ดาวน์โหลดเอกสารประกอบคำบรรยาย

The importance of biotechnology to deal with climate change:Case studies on biotechnology for drought-tolerant and high-sugar yield of sugarcane
โดย Professor Dr.Bambang Sugiharto
Center for Development of Advanced Science and Technology (CDAST) Jember University, Indonesia

ความสามารถในการแข่งขันของอ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยในตลาดโลก Competitiveness of Thai Sugar Industry in Global Landscape
โดย คุณเกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ
Executive Director, Sutech Engineering Co.,Ltd.