Home | Contact us
รูปแบบการชำระเงิน
1. ผู้เข้าร่วมและผู้นำเสนอผลงานต้องชำระเงินการลงทะเบียนพร้อมส่งผลงานภายในวันที่15 มิถุนายน 2557 โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน ดังนี้

อัตราการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมและผู้นำเสนอ

ประเภท 17 มี.ค. - 31 ก.ค. 57
บุคคลทั่วไป 2,000 บาท
นิสิต นักศึกษา 1,500 บาท

2. สำหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ใช้วิธีโอนเงินระหว่างหน่วยงานเข้าบัญชีเงินรายได้กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)
3. สำหรับบุคลากรทั่วไปภายนอกให้โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 769-3-00242-1

วิธีและขั้นตอนการชำระเงิน
Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
1 Malaiman Rd, Kamphaeng Saen,Nakhon Pathom 73140
034-281090