Home | Contact us
โครงการ
รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ที่สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกให้ประเทศไทยโดยปี55/56 ได้สร้างรายได้มูลค่า 2 แสนล้านบาท ทั้งนี้ศักยภาพการผลิตและส่งออกน้ำตาลรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้มาจากอ้อยนั้น ประเทศไทยอยู่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากบราซิล แต่เป็นอันดับ 1 ในแถบเอเชีย – แปซิฟิกแนวโน้มในอนาคตอ้อยจะเป็นพืชที่มีความสำคัญในเรื่องพลังงานทดแทนอีกด้วย ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายของธุรกิจเกษตรที่มีอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ที่จะต้องสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้เจริญรุดหน้าและเกิดความชัดเจนในทิศทางการพัฒนา เนื่องจากทั่วโลกยังมีความต้องการน้ำตาลและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอ้อยต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นทุกปี

การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย จำเป็นต้องเร่งพัฒนาจากผลงานวิจัยขั้นพื้นฐานนำไปสู่การต่อยอดเทคโนโลยี และระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการมีเวทีสำหรับให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตอ้อยและน้ำตาลออกสู่สาธารณะจะเป็นการส่งเสริมและต่อยอดให้มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมยิ่งขึ้นไป และการส่งเสริมให้มีการวิจัยค้นคว้าด้านการผลิตอ้อยและน้ำตาลที่มีความก้าวหน้า สามารถนำความรู้ที่เกิดขึ้นไปปรับใช้ในสภาพไร่นาและโรงงานน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจะจัดการประชุมวิชาการ เพื่อร่วมร่วมรำลึกและสืบทอดเจตนารมณ์บูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในการสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของคนในชาติ โดยกำหนดให้มีการประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมเฟลิกส์ ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี การจัดประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายให้นักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันนำเสนอความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลให้มีความตื่นตัว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายการวิจัยอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งชาติต่อจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ดำเนินการจัดประชุมวิชาการไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อปี 2555


วัตถุประสงค์
 • เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72ปี
 • เพื่อสนับสนุนการวิจัยให้เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์การวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาลทราย
 • เพื่อนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยที่เกี่ยวกับอ้อย น้ำตาล และอุตสาหกรรมต่อเนื่องของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
 • เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการทุกสาขาทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งเกษตรกรซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต
 • เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัย และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อรวบรวมบทความวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม
 • ภาครัฐ ได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์จากสถาบันการศึกษา สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรมพัฒนาที่ดินสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กรมวิชาการ
 • ภาคเอกชน ได้แก่ โรงงานน้ำตาล เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย สมาคมชาวไร่อ้อย รวมทั้งผู้ค้าและผู้ใช้ประโยชน์จากน้ำตาลทุกระดับ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

สถานที่
โรงแรมเฟลิกส์ ริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ระยะเวลาในการจัดประชุม
3 วัน ระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2557

ผู้เข้าร่วมประชุม
 • อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นๆ
 • บุคลากรภาคเอกชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ โรงงานน้ำตาล เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการทุกสาขาทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งเกษตรกรซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต
 • นักวิจัย นักวิชาการ โรงงานน้ำตาล เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัย และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • มีบทความวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัยให้เกิดขึ้นระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การประเมินผล
ดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034-352076 E-mail : rdirnk@yahoo.com
Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
1 Malaiman Rd, Kamphaeng Saen,Nakhon Pathom 73140
034-281090