คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) ภาคปกติและภาคพิเศษ

โครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์

ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อทำหน้าที่พัฒนาสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในการแข่งขัน รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการกีฬาของประเทศชาติต่อไป

แนวทางประกอบอาชีพ

ภาครัฐ-นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ การกีฬาในหน่วยงานและทีมกีฬาต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์การกีฬาของสมาคมกีฬา กระทรวงสาธารณสุข การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฯลฯ ภาคเอกชน-ผู้ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย ผู้นำการออกกำลังกายในศูนย์ออกกำลังกาย ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายส่วนบุคคล ผู้ฝึกสอนประจำตัวนักกีฬาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 130,400 บาท