คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านเคมีพื้นฐานและเคมีประยุกต์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม ตามความต้องการบุคลากรในสาขาเคมีของหน่วยงานต่างๆ

แนวทางประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถทำงานเป็นอาจารย์ นักวิจัย หรือ นักวิทยาศาสตร์ ในฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 130,400 บาท


หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)

โครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน การใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ให้สามารถตอบสนองความต้องการนักฟิสิกส์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และหน่วยงาน

แนวทางประกอบอาชีพ

ภาครัฐ : ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของกระทรวง กรม กองต่างๆ

ภาครัฐวิสาหกิจ : นักวิชาการ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ เช่น สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 130,400 บาท


หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐานและประยุกต์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมตามความต้องการบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพของหน่วยงานต่างๆ

แนวทางประกอบอาชีพ

ภาครัฐ ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและวิทยาศาสตร์ ในสถาบันทางการศึกษา หน่วยงานของกอง กรมและกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาครัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ นักวิจัย และวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานของภาครัฐวิสาหกิจ เช่น สถาบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 130,400 บาท


หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)

โครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านจุลชีววิทยาพื้นฐานและจุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหารและสิ่งแวดล้อม

แนวทางประกอบอาชีพ

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิชาการเกษตร การประปา ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ และสถาบันวิชาต่างๆ

ภาคเอกชน: นักวิจัย นักค้นคว้าผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพเจ้าหน้าที่ผลิต เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมทางด้านอาหารและเวชภัณฑ์ ผู้ชำนาญการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 130,400 บาท


หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์

ให้การศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านคณิตศาสตร์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ สามารถคิด วิเคราะห์กระบวนการต่างๆ โดยใช้หลักตรรกวิทยาได้ สามารถเรียนรู้ศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ได้ด้วยตัวเอง

แนวทางประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักคณิตศาสตร์ในหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัว

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 130,400 บาท


หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ภาคปกติและภาคพิเศษ


โครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญเกี่ยวกับระบบการทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มี
ความทันสมัยอยู่เสมอ

แนวทางประกอบอาชีพ

ภาครัฐ : อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เช่น ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ หรือในหน่วยงานที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภค ธุรกิจส่วนตัวด้านคอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 130,400 บาท

ภาคพิเศษ 233,600 บาท


หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคปกติและภาคพิเศษ


โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ในการออกแบบ พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความเหมาะสมในการใช้งาน พร้อมกับจัดระบบสารสนเทศการพัฒนาข้อมูลได้

แนวทางประกอบอาชีพ

ภาครัฐ ครู อาจารย์ นักวิชาการทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ นักเขียนโปรแกรม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ เจ้าหน้าที่ในศูนย์สารสนเทศในหน่วยงานของกระทรวง กรม กองต่างๆ

ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน นักเขียนโปรแกรมและพัฒนาซอฟร์แวร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบในหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เช่น ธนาคารหลักทรัพย์ หรือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศและหน่วยงานของภาคเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านสารสนเทศและทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์สารสนเทศ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 130,400 บาท

ภาคพิเศษ 250,000 บาท


หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ภาคปกติและภาคพิเศษ


โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์

ให้การศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และมีความรู้ด้านภาษาศาสตร์ วรรณคดี และศิลปวัฒนธรรมอันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ทำให้เกิดความเข้าใจภาษาอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพภาครัฐ ได้แก่ ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่การทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ส่วนภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่สายการบิน พนักงานโรงแรม นักแปล ล่าม นักเขียน มัคคุเทศก์ เลขานุการ ผู้สื่อข่าว

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 103,200 บาท

ภาคพิเศษ 230,000 บาท


หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) (*หลักสูตรเปิดใหม่)


โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาที่ตนเลือกศึกษา มีความเข้าใจลึกซึ้งเพียงพอที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีระสิทธิภาพ และสามารถใช้พื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อทั้งในและนอกประเทศ

2. ผลิตบัณฑิตที่สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฎิบัติงานในโลกปัจจุบัน รู้จักการระยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ บนพื้นฐาของควมเป็นจริง

3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และมีจิตสำนึกชอบต่อสังคม

แนวทางประกอบอาชีพ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การกครอง) มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะการคิดสังเคราะห์และวิเคราะห์เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ละสามารถนำความรู้นี้ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสังคมได้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (การกครอง) สามารถระกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งการทำงานราชการในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ หรือทำงานในหน่อยงานเอกชนที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิตามสาขารัฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ เช่น เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนวิทยากรฝึกอบรม เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ข้าราชการท้องถิ่น เนต้น นอกจากนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 103,200 บาท


หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาตะวันออก) (*หลักสูตรเปิดใหม่)


โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนและญี่ปุ่น สามารถ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้อย่างดี

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และวิจารณญาณสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

แนวทางประกอบอาชีพ

ในศตวรรษใหม่มีแนวโน้มว่าประเทศเอเชียตะวันออก ได้แก่ ประเทศจีนและญี่ปุ่นจะมีบทบาทสำคัญยิ่งในเวทีโลก ภาษาของทั้งสองประเทศนี้จึงเป็นกลไกสำคัญในฐานะภาษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศในการสื่อสารด้วยภาษาจีนและญี่ปุ่นจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ในปัจจุบันมีบริษัทโรงงาน และสถานประกอบการต่างๆ จากประเทศจีนและญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเกิดความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาทั้งสองนี้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารทางด้านธุรกิจ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในวงวิชาชีพนั้นๆ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 103,200 บาท


หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) (*new Opening)


โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเที่ยว มีความสามารถในการปฎิบัติงาน การให้บริการและบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอื่นของโลก

3. มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ

4. มีความสามารถในการทำงานกับผู้อื่นได้ทุกระดับอย่างเมาะสม สามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง

5. มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างระเทศได้อย่างน้อย 2 ภาษา รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

6. มีความรู้ละความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตสาสตร์ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผน การจัดการ และการพัฒนา

แนวทางประกอบอาชีพ

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นิสิตที่จบการศึกษาสามารถทำงานในแขนงวิชาชีพการท่องเที่ยว ได้หลากลาย เชน พนักงานในธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว พนักงานประสานงานทัวร์ พนักงานรับจอง พนักงานขายและการตลาด มัคคุเทศก์ พนักงานในธุรกิจการเดินทาง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานบริการภาคพื้นดิน พนักงานสำรองตั๋วเครื่องบิน พนักงานบนเรือสำราญ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวขนาดการและขนาดย่อม พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในหน่อยงานราชกาและรัฐวิสาหกิจ นักพัฒนาการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่สงเสริมการท่องเที่ยว นักวิชาการการท่องเที่ยว และพนักงานในธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและท่องเที่ยว

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 103,200 บาท


หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ภาคปกติและภาคพิเศษ


โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์

ให้การศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กรต่างๆ

แนวทางประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ปรึกษาบริษัท วิทยากรฝึกอบรม ผู้จัดการสำนักงาน ผู้จัดการทั่วไป ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัว

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 103,200 บาท

ภาคพิเศษ 215,100 บาท


หลักสูตร บริหารธุรกิจ (การตลาด) ภาคปกติและภาคพิเศษ


โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดซึ่งต้องการบุคลากรที่มีความรอบรู้ด้านการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการตลาด เพื่อสร้างยอดขายอันเป็นรายได้หลักของธุรกิจ ซึ่งต้องเผชิญกับภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

แนวทางประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพทั้งในภาคราชการและภาคเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่การตลาด นักวิเคราะห์การตลาด เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ พนักงานขาย นักโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาทางการตลาด เจ้าหน้าที่การตลาดระหว่างประเทศ ครู อาจารย์ด้านการตลาด ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัวได้

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 103,200 บาท

ภาคพิเศษ 230,000 บาท


หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) ภาคปกติและภาคพิเศษ


โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการโรงแรมและท่องเที่ยว มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การให้บริการและบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอื่นของโลก

3. มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์

4. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองทั้ง ด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพและคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง

5. มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

6. มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการและการพัฒนา

แนวทางประกอบอาชีพ

1. ธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจการบิน การเป็นมัคคุเทศก์แหล่งท่องเที่ยว สวนสนุก

2. ธุรกิจบริการที่พักอาศัย ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์

3. ธุรกิจบริการด้านอื่นๆ ได้แก่ ธนาคารและสถาบันการเงิน ภัตตาคาร โรงพยาบาล

4. หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแล วางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 103,200 บาท

ภาคพิเศษ 200,600 บาท


หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีบริหาร) (*หลักสูตรเปิดใหม่)


โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชีบริหาร กําหนดวัตถุประสงค์สําคัญที่ถือว่าเป็นความ รับผิดชอบของสถาบัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

2. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชีทักษะทางวิชาชีพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในระดับสากล และตรงตามความต้องการของธุรกิจรวมถึงทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

3. มีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยการใช้ความรู้ในสาขาวิชาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. มีความสามารถในการสื่อสารและทํางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม

5. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. มีการพัฒนาตนเองท้้งด้านความรู้ทักษะวิชาชีพและคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง

7. มีความเป็นผู้นํา มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ความคิดในทางสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ในทางธุรกิจ มาประยุกต์กับการดํารงชีพ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

แนวทางประกอบอาชีพ

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นิสิตที่จบการศึกษาสามารถทํางานในแขนงวิชาชีพบัญชีได้หลากหลายเช่น ธุรกิจเอกชนต่างๆ สํานักงานบัญชีและกฎหมาย สํานักงานสอบบัญชี กรมสรรพากร สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน สถาบันการศึกษารวมถึงการประกอบอาชีพส่วนตัว โดยตำแหน่งงานที่สามารถทําได้ได้แก่ ผู้ทําบัญชี นักบัญชี ต้นทุน นักบัญชีบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาทางการบัญชีและการเงินธุรกิจ การภาษีอากรและ การบริหารธุรกิจ นักการศึกษา นักเทคโนโลยีการศึกษาเป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถปฏิบัติงานในแขนงงานอื่นที่ นอกเหนือจากงานบัญชีเช่น งานธนาคารงานการเงิน งานธุรการ งานนโยบายและแผน เจ้าของธุรกิจส่วนตัวเป็นต้น

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 103,200 บาท