คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา)

โครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์

มุ่งผลิตนักการศึกษาหรือนักวิชาการที่มีความรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ ครอบคลุมการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถปฏิบัติงานในชุมชนหรือองค์กรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ที่เกี่ยวข้องทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประกอบอาชีพอิสระ

แนวทางประกอบอาชีพ

สามารถปฏิบัติงานในชุมชนหรือองค์กรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ที่เกี่ยวข้องทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประกอบอาชีพอิสระ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 103,200 บาท


หลักสูตร : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้)

โครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตร 5 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 172 หน่วยกิต มี 4 วิชาเอก
    1.พลศึกษาและสุขศึกษา
    2.ภาษาอังกฤษศึกษา
    3.คณิตศาสตร์ศึกษา
    4.วิทยาศาสตร์ศึกษา
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์และแนวทางประกอบอาชีพ

1.สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
วัตถุประสงค์และแนวทางประกอบอาชีพ : มุ่งผลิตครูหรือนักการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ การจัดอบรม ตลอดจนเป็นผู้ตัดสินกีฬาและเจ้าหน้าที่ในองค์กรของรัฐและเอกชน

2.สาขาภาษาอังกฤษศึกษา
วัตถุประสงค์และแนวทางประกอบอาชีพ : มุ่งผลิตครูหรือนักการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงเป็นนักพัฒนาทางวิชาการ นักภาษาศาสตร์ ในองค์กรของรัฐและเอกชน

3.สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
วัตถุประสงค์และแนวทางประกอบอาชีพ : มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บัณฑิตที่จบในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพครู นักการศึกษา หรือนักวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

4.สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
วัตถุประสงค์และแนวทางประกอบอาชีพ : มุ่งผลิตครูและนักการศึกษาสำหรับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการบูรณาการความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์กับการสอน บัณฑิตสามารถประกอบวิชาชีพครูและนักการศึกษาในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 129,000 บาท