คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร) ภาคปกติและภาคพิเศษ

โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้ด้านการออกแบบเครื่องจักรกลทางเกษตรที่ใช้ในการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การแปรรูปผลผลิต การบรรจุภัณฑ์โครงสร้างอาคารเกษตร วิศวกรรมโรงสี การใช้พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร

แนวทางประกอบอาชีพ

เป็นวิศวกรในบริษัทที่เกี่ยวข้องการผลิตเครื่องจักรกล การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 138,400 บาท

ภาคพิเศษ 250,000 บาท


หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ภาคปกติและภาคพิเศษ

โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี จำนวน หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์

ให้การศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบ และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งครอบคลุมวิชาการด้านต่างๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่การสำเร็จ การออกแบบ การควบคุมงาน การก่อสร้าง การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา รวมทั้งการบริการวิชาการต่อสังคม

แนวทางประกอบอาชีพ

บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตมีสิทธิยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา นอกจากนั้นยังสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธาได้หลากหลายอาทิ เช่น

งานออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง หรือการบริหารงานก่อสร้างต่างๆ เช่น งานโครงสร้างอาคาร/ที่พักอาศัย งานสะพาน/ถนน งานอุโมงค์ รถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น ทั้งในบริษัทเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมโยธาและผังเมือง เป็นต้น

บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว การศึกษาวิจัยถึงผลกระทบและความเป็นไปได้ของโครงการ ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 138,400 บาท

ภาคพิเศษ 261,600 บาท


หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน)

โครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์

ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมแหล่งน้ำ และวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมชลประทาน ได้แก่ หลักการชลประทานการออกแบบระบบชลประทานในไร่นาชนิดต่างๆ
และอาคารชลประทานแบบต่างๆ

แนวทางประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมทรัพยากรน้ำได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานปฏิรูปที่ดิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การประปาส่วนภูมิภาค บริษัทอีสท์วอเตอร์ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 138,400 บาท


หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการอาหาร)

โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี จำนวน หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และเครื่องมือในการแปรรูปหลายๆ กระบวนการ เช่น การสกัดสารระเหย การทำแห้ง การผลิตอาหารกระป๋อง

แนวทางประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น และเอกชน เช่น เป็นวิศวกรในบริษัทที่เกี่ยวข้องในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการออกแบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการควบคุมการผลิต รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการใช้พลังงาน การบำบัดของเสียภายในโรงงาน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 138,400 บาท


หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) ภาคปกติและภาคพิเศษ

โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์

ให้ความรู้ด้านพลังงานความร้อนของไหล กลศาสตร์ประยุกต์ ระบบควบคุมกลศาสตร์เครื่องจักรกล การวิเคราะห์ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การสั่นสะเทือนทางกล การควบคุมอัตโนมัติ การอนุรักษ์และจัดการพลังงาน

แนวทางประกอบอาชีพ

สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตเครื่องจักรกล นักวิจัย และวิศวกรรมเครื่องกล

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 138,400 บาท

ภาคพิเศษ 261,600 บาท


หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ภาคปกติและภาคพิเศษ
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์


โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ ในสาขาต่างๆ เช่น สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล การประยุกต์ใช้งาน ไมโครโปรเซสเตอร์ การโปรแกรม ระบบปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางประกอบอาชีพ

เป็นนักวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ และผู้บริหารระบบงานสารสนเทศในหน่วยงานต่างๆ ได้

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 138,400 บาท

ภาคพิเศษ 272,000 บาท


หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์)


โครงการหลักสูตร : หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 154 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมที่เน้นองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์ เช่น การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจำลองสถานการณ์ การจัดการการผลิตและดำเนินการ ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกร การควบคุมคุณภาพ

แนวทางประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมถึงในทุกส่วนของงานอุตสาหกรรม เช่น วิศวกรระบบ วิศวกรการวางแผนการผลิต วิศวกรด้านคลังสินค้าและการกระจายสินค้า ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ วิศวกรควบคุมคุณภาพ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ภาคปกติ 138,400 บาท