คณะเกษตร กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

มี 6 สาขาวิชา กีฏวิทยา ปฐพีวิทยา พืชไร่นา โรคพืช พืชสวน ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

วัตถุประสงค์

กีฏวิทยา: ให้การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับแมลงที่เป็นโทษและเป็นประโยชน์ทางการเกษตร ชีววิทยา นิเวศวิทยา สัณฐานวิทยา การจัดจำแนก ชีวโมเลกุลของแมลง นิติกีฏวิทยา การป้องกันกำจัดแมลงและการประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับเกษตรอุตสาหกรรม

ปฐพีวิทยา: ให้การศึกษาเกี่ยวกับดินและปุ๋ยที่เป็นปัจจัยหลักในการผลิตพืช รวมถึงการกำเนิดของดิน การจัดจำแนกดิน การสำรวจดิน การวิเคราะห์ดิน ฟิสิกส์และเคมีของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และความสัมพันธ์ของดิน การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช

พืชไร่นา: ให้การศึกษาเกี่ยวกับการผลิตและการนำพืชไร่ไปใช้ประโยชน์ ในด้านพืชอาหาร พืชพลังงาน พืชเส้นใยและการปลูกพืชไร่ ซึ่งมีการเรียนการสอนด้าน พันธุศาสตร์พืช สรีรวิทยา นิเวศวิทยา การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ ภูมิอากาศพืช วิทยาวัชพืช ภูมิอากาศพืช วิทยาศาสตร์หญ้าและวิทยาการเมล็ดพันธุ์

โรคพืช: ให้การศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์และสภาพแวดล้อมที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคพืช อันได้แก่ เชื้อรา แบคทีเรีย ไฟโตพลาสมา นีมาโทด ไวรัส และไวรอยด์ ศึกษาการตรวจสอบโรคพืช สาเหตุการเกิดโรค วงจรการเกิดโรค ระบาดวิทยาทางโรคพืช กลไกการเข้าทำลายของเชื้อโรคพืช การควบคุมโรคพืช และผลกระทบของโรคพืชต่อเศรษฐกิจ

พืชสวน: ให้การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกและไม้ประดับ มุ่งเน้นการเรียนการสอนและงานวิจัยด้านสรีรวิทยา วิทยาการเมล็ดพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน และพืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อม

ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร: ให้การศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมและนิเทศด้านการเกษตร การพัฒนาชุมชน การใช้เทคโนโลยีเพื่อวิเคราะห์เกษตรกรรมและชุมชนเกษตรแบบยั่งยืน การจัดการทรัพยากรเกษตรและธุรกิจการเกษตร แนวทางการประกอบอาชีพ

แนวทางประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่นการ ผลิตและจำหน่าย ปุ๋ย สารเคมี ยากำจัดศัตรูพืช หรือ ผลผลิตทางการเกษตร เพื่อการบริโภคและส่งออก

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 114,400 บาท


หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร)

โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

วัตถุประสงค์

ให้การศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานเกษตร ใช้ความรู้ด้านเมคคาทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร

แนวทางประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ที่ผลิตและจำหน่วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทุ่นแรงทางด้านการเกษตร รวมทั้งประกอบอาชีพส่วนตัว

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 114,400 บาท


หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)

โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

วัตถุประสงค์

ให้ความรู้ด้าน เทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์ การผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี

แนวทางประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว รวมทั้งทำงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 114,400 บาท


หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร)

โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต
เงื่อนไขผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

วัตถุประสงค์

ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร การปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์และการผลิตอาหารที่มีคุณภาพสำหรับมนุษย์ การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การถ่ายยีน และการคัดเลือกพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เพื่อย่นระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์

แนวทางประกอบอาชีพ

สามารถทำงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 114,400 บาท