Chrysanthemum
สมัครสมาชิก
คลิ๊กสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
เข้าสู่ระบบ
เฉพาะสมาชิก คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์
5 ธ.ค. 60 :: Posted by Admin    แผนที่จัดงานเกษตร กำแพงแสน
ปรับเวลา การบรรยายพิเศษเรื่อง “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยทางการเกษตร
   ในยุค Thailand 4.0” เป็นเวลา 09.45 น. (จากเดิม 10.00 น.)
  
ขอความร่วมมือผู้ส่งผลงานประชุมวิชาการครั้งที่ 14 ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
   การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
  
• กำหนดการ พิธีเปิดงาน โครงการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14  รายละเอียด 
• รายชื่อผู้ได้รับรางวัลงานวิจัยคุณภาพ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559
     รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย  ||  รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคโปสเตอร์   
• กำหนดการจัดสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560  รายละเอียดรวม  ||  รายละเอียดแต่ละสาขา 
• กำหนดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560  รายละเอียด  
1st Announcement
Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
1 Malaiman Rd, Kamphaeng Saen,Nakhon Pathom 73140
Tel.034-341545-7 ต่อ 125-126 FAX: 034-351395